ACTUELE SITUATIE ZWEMWATER

Voor de meest actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kunt u terecht op www.zwemwater.nl.

RUD NHN controleert alleen de waterkwaliteit en zwemveiligheid op deze officiële zwemlocaties.

Alle andere zwemplekken worden niet gecontroleerd. De zwemwatertelefoon heeft geen informatie over andere, niet-officiële zwemplekken.

Zwemmen is altijd op eigen risico!

In najaar duidelijkheid over beschikbaar stellen ontwikkelingsruimte PAS

Niet eerder dan in het najaar van 2018 wordt duidelijk hoeveel ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beschikbaar komt voor de tweede helft van het PAS-tijdvak. Het wijzigen van de beschikbare ontwikkelingsruimte is gekoppeld aan een actualisatie van AERIUS en de evaluatie van de eerste drie jaar van dit PAS-tijdvak. Deze tussenevaluatie wordt nu uitgevoerd. In het PAS werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Het eerste tijdvak van het programma loopt van 2015 tot 2021.

Ruimte voor economische ontwikkeling
Bij de start van het PAS is bepaald dat een deel van de daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten die toestemmingsplichtig zijn (ontwikkelingsruimte).Op deze manier blijft de stikstofdepositie dalen, terwijl er ook mogelijkheden blijven voor economische ontwikkeling. Zo ontstaat een evenwichtige benadering op termijn.

Ontwikkelingsruimte tweede helft eerste PAS-tijdvak
Voor alle Natura 2000-gebieden in het programma is in een zogenoemde gebiedsanalyse onderbouwd dat het ecologisch verantwoord is om ontwikkelingsruimte beschikbaar te stellen. In het PAS-programma is vastgelegd dat voor de eerste helft van dit PAS-tijdvak (2015-2018) 60% van de ontwikkelingsruimte in segment 2 beschikbaar wordt gesteld. Hiermee is een evenwichtige toedeling en reservering van de ontwikkelingsruimte gedurende het tijdvak van het programma verzekerd. Dit jaar wordt een besluit genomen over in hoeverre de gereserveerde 40% ontwikkelingsruimte in segment 2 beschikbaar kan worden gesteld voor het resterende deel van het eerste PAS-tijdvak. Deze beslissing nemen de PAS partners mede op basis van de monitoringsresultaten, het ecologisch oordeel in de gebiedsanalyses en de tussenevaluatie die momenteel in opdracht van het ministerie van LNV plaatsvindt.

Actualisatie AERIUS
Het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte zal dus niet per 1 juli 2018 plaatsvinden, zoals eerder gecommuniceerd is. De tussenevaluatie over de eerste helft van het eerste PAS-tijdvak volgt na de zomer. De actualisatie van AERIUS om te zorgen dat het PAS gebaseerd blijft op de actuele inzichten, treedt naar verwachting dit najaar in werking. Dan wordt ook bezien of de resterende 40% in segment 2 beschikbaar kan worden gesteld. Dit heeft geen invloed op de ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten (segment 1) omdat hiervoor de beschikbare ontwikkelingsruimte vanaf de start van de PAS beschikbaar is gesteld.