Maatwerkvoorschrift

In bepaalde situaties kan de RUD NHN een maatwerkvoorschrift aan uw bedrijf opleggen. Hierbij gaat het om het aanscherpen van bepaalde voorschriften met betrekking tot onderwerpen die staan aangegeven in het Activiteitenbesluit.

ProcedSchrijven vierkanture

Wanneer er wordt besloten om een maatwerkvoorschrift op te leggen, wordt u als ondernemer hiervan in kennis gesteld door de RUD NHN. U wordt eveneens in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken.

Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventuele zienswijzen inbrengen tegen het besluit.

Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat tevens ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.