Privacyverklaring RUD Noord-Holland Noord

V 1.0 datum 5 september 2018

Uw privacy is voor de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) belangrijk. Wij doen er alles aan uw gegevens te beschermen en gebruiken ze transparant en rechtmatig. In deze privacyverklaring leggen we uit wat de RUD NHN doet met informatie die we van u krijgen of van u vastleggen.

Gebruik van persoonsgegevens
De RUD NHN verwerkt uw persoonsgegevens voor aan haar verleende bestuursrechtelijke taken op het gebied van regulering, toezicht- en handhaving. Dit is zo als u gebruik maakt van onze website en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt en/of omdat wij deze gegevens verwerken bij de afhandeling van onze taken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Geconstateerde feitelijke bevindingen in het kader van de toezicht en handhavingstaken.

Hieronder leggen wij uit voor welk doel we uw gegevens gebruiken en op welke grondslag.
De RUD NHN verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren; (grondslag is uw toestemming of onze wettelijke taak);
 • Het afhandelen van een betaling; (grondslag is de uitvoering van een overeenkomst);
 • Uitvoering van wettelijke taken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (grondslag is wettelijke taak of plicht);
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarin of waarbij u onderdeel of partij bent (grondslag is de uitvoering van een overeenkomst);
 • Voor de goede vervulling van de taken die de RUD NHN uitvoert voor of namens het bevoegd gezag (grondslag is wettelijke taak);
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking (grondslag is uw toestemming).

Milieuvluchten
Regelmatig vliegen wij over het gebied van de opdrachtgevende gemeenten of verzoekende organisaties zoals het HHNK of de provincie. Daarbij worden vanuit de lucht foto’s genomen in het kader van toezicht (bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht). Het kan voorkomen dat op een dergelijke foto een auto, vrachtwagen, inwoner of voorbijganger te zien is. De resolutie is zodanig dat dit niet te herleiden is tot een identificeerbare persoon. Wanneer uit deze informatie een persoon wel herleidbaar is, wordt deze indien nodig geanonimiseerd.

Bewaartermijn
De RUD NHN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt. Voor uitvoeringstaken hanteren wij de bewaartermijnen conform de Archiefwet.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Soms werkt de RUD NHN samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening; onze partners. In een dergelijk geval worden uw persoonsgegevens aan deze partners verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en de RUD NHN. Daarnaast verstrekt de RUD NHN uw persoonsgegevens aan organisaties of instellingen wanneer we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als het OM en of de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In geen enkel ander geval zal de RUD NHN uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden.

Gebruik van cookies
De RUD NHN gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
De RUD NHN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Indien de RUD NHN gebruikmaakt voor haar dienstverlening van derde partijen dan sluiten wij verwerkingsovereenkomsten waarin wij eisen dat ze tenminste een vergelijkbaar beveiligingsniveau hebben. 

Uw rechten op inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens (art. 13 t/m 20 AVG)
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we bewaren en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Beperken van verwerking van bepaalde persoonsgegevens;
 • Overdragen van uw, door u aangeleverde, persoonsgegevens via een gangbaar computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt u dat doen met behulp van de informatie op de pagina Contact. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. U kunt hiervoor de app van de Rijksoverheid gebruiken: Kopie ID. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
We gaan er vanuit dat we er samen uitkomen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Wij verwerken uw persoonsgegevens strikt voor openbare taakuitvoering en gezag en deze gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. Indien gerechtvaardigde gronden ontbreken voor de verwerking, kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van artikel 21 van de AVG.

Contactgegevens
Bezoekadres

Dampten 2, 1624 NR Hoorn

Functionaris gegevensbescherming

Postbus@rudnhn.nl

Postadres

Postbus 2095, 1620 EB Hoorn

Direct contact

088-10 21 300
Contactformulieren