Wij zijn op Goede Vrijdag 19 april en tweede paasdag 22 april gesloten

Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 088-10 21 300. U wordt dan doorgeschakeld.

Gebiedsbescherming

Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als beschermd Natura2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming.

In Noord-Holland bevinden zich verschillende Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde instandhoudingsdoelen.

Het kan daarbij gaan om planten en om dieren. Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Indien dat wel zo is, wordt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag een strenge toets aangelegd, waarmee de alternatieven voor de activiteit worden beoordeeld.

Voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten, moet u mogelijk een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een nieuwe koeienstal wordt gebouwd of als een groot evenement wordt georganiseerd.

Het kan zijn dat u wilt gaan vliegen met bijvoorbeeld een drone, klein sportvliegtuig, een watervliegtuig, een helikopter en/of een luchtballon. Indien u voor de starts en landingen een zogenaamde TUG-ontheffing moet aanvragen en de locatie voor de starts en landingen ligt nabij een Natura2000-gebied in Noord-Holland, dient er ook een toetsing plaats te vinden in het kader van de Wet natuurbescherming. U vult hiervoor het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming in.

Voor het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor gebiedsbescherming, klik op de link hieronder.

 

Formulier start werkzaamheden   Aanvraagformulier Gebiedsbescherming  Voorwaarden vergunning       
 

Handtekeningfomulier bij aanvraag Wnb    Stikstofuitstoot    Vliegen met een drone

 

Toelichtingsformulier PAS   Toelichting overige effecten      Toezicht en handhaving        

                                                                                                   

Verordening N2000-gebieden